Transfer
 
  Přihlášení  

Echoes zine - recenze rockových a metalových alb

  ROZHOVORY

zpátky na seznam rozhovorů
Lost in Kiev

Lost in KievŽít z hudby jakou děláme, je skutečně velmi těžké

Ruadek11.11.2016
Lost in Kiev vydali novou desku a ačkoli je teprve druhým dílem, její ambice jsou velké a je natolik zajímavá, že jsem neodolal a pohovořil si s kapelou o tom, jak to vlastně s hudbou mají. A vida, je to parta tvořivých kreativních mladíků, z nichž většina se pohybuje kolem hudby a umění i ve svém zaměstnání. Usedněte, nalaďte třeba jenom jejich BC profil a pusťte si jejich poslední desku, začtěte se.

// ČESKÁ VERZE

 

Představíte mi aktuální novinku Nuit Noire? Jaký je z vašeho pohledu její koncept?


Ahoj Echoes Zine! Nuit Noire odkazuje na noční svět a na vše s ním spojené. Děsy, noční můry, sny, smrt, zmatení... ale není to pouze o tom. Je to příběh o vztahu, rozdvojení a přitažlivosti a my se toto snažíme představit na dvou charakterech.

 

Nejen na první poslech se od sebe minulá deska a ta současná podstatně odlišují. Zatímco Motions bylo přímo esencí emotivního post-rocku, ta současná hudební podoba na sebe roubuje vlivy elektroniky a dalších stylů. Co vás ovlivnilo znít podstatně elektroničtěji? Může za to například i spolupráce se Zero Absolu?

 

Ano, možná. Splitko se Zero Absolu (mimochodem zdravíme) spustilo tento vývoj, ale to je hlavně celková evoluce všech členů kapely. Posloucháme trip hop a elektronickou muziku již hodně dlouho.

 

Na deskách Lost In Kiev je pokaždé strhující, zvláštní atmosféra. Dalo by se o ní rozhodně říci, že nenapodobitelná. Čím vším ji tvoříte? Vycházíte z nějakých hlubokých prožitků, které transformujete do své hudby?

 

Děkujeme! Protože my se na to skutečně snažíme zaměřit, abychom se takto naší hudbou odlišovali. Takže je pro nás velmi důležité zaměřit se na melodické prvky naší hudby a na atmosféru, kterou chceme vytvořit. Hodně na tom pracujeme (hudba a vizuální efekty).

 

 

Motions vyšlo na vinylu lisovaném v Loděnicích, což jako hudební fanoušek kvituji s nadšením. Jak jste se dostali k tomu, že jste oslovili právě Loděnice? Mají po Evropě pověst, která vás natolik oslovila?


Ano, přesně tak! A upřímně, je to náš label (dunk!records), kdo s nimi už spolupracoval. Měli v této věci naši plnou důvěru.

 

Máte nějaká čísla ohledně prodejnosti předchozí desky ve smyslu CD versus vinyl versus digitální download? Co fanoušci kupovali nejvíc? A jaký formát upřednostňuješ Ty jako fanoušek?

 

Nemáme přesná čísla, ale my jsme vlastně ani velké množství kopií desky Motions nevyrobili. CD jsou vyprodaná, máme ale ještě několik zbývajících kopíí LP přes vydavatelství Voice of unheard nebo přes dunk!records. My máme radši vinylovou edici (hezčí a lepší kvalita zvuku). Je ale důležité vydat více verzí, abychom dokázali potěšit všechny.

 

Ještě se vrátím k aktuální desce Nuit Noire a jejím příběhům. Vaše desky, jak už jsem vzpomínal, mají jedinečnou atmosféru, které dosahujete i za pomoci útržků rozhovorů. Ty jako by vypadly z filmu, případně jako by jste je natočili v reálných životních situacích. Plánujete dát někdy prezentaci Lost In Kiev vizuální podobu krátkého filmu, případně doprovodit nějaké zajímavé vizuální dílo svou hudbou?

 

Texty jsme napsali sami a texty pro Nuit Noire byly nahrány dvěma merickými herci. Skutečně máme rádi volnost tvorby a uzpůsobení textů pro naši hudbu. Vlastně to lze vnímat jako krátký film. Mnozí nám říkají, že naše hudba je cinematická. To hodně oceňujeme.

 

 

Prozradíte mi, jakým způsobem hudba Lost In Kiev vzniká? Je to metodou jamování, kdy postupně vznikne kostra skladeb, na kterou se postupně nabalují další motivy? Nebo už máte koncept předem v hlavě, základní motivy jsou dané a nahrajete kompletní celek?

 

Je to kombinace těchto dvou aspektů. Většina toho vznikne při jamování na zkouškách. Potom se snažíme zkoušet mnoho věcí s těmito riffy a atmosférou. Nakonec to finálně dokončíme v domácím studiu a v profi studiu. Někdy se ale stane, že někdy někdo přijde s velmi přesnou představou nové nahrávky a v tom případě na tom začneme rovnou pracovat na zkoušce či ve studiu.

 

Nikdy jsem Lost In Kiev nezažil naživo, na BC profilu se dočítám, že máte velice atraktivní vizuální show. Co vše si mám pod tím představit? Můžeme se na Lost In Kiev někdy v budoucnu těšit i v ČR? Pamatuji si, že jste kdysi vystoupili s první deskou v Praze v nějakém Strahovském klubu…

 

Rozhodně se chystáme objevit se na scéně v ČR v roce 2017. Bude to bezva. Udělali jsme pro naše vystoupení videa. Naší show to dodává silnou atmosféru.

 

Hrajete ve složení bicí, dvě kytary a baskytara + synths. Hraje někdo z vás ještě na další nástroje?

 

Bohužel ne! Každý z nás je největším odborníkem pouze na svůj vlastní nástroj. Rádi bychom do našich kompozicí zkusili zapojit housle nebo trumpetu. Možná pro nás nadešel čas naučit se na nový nástroj!

 

Jste parta kreativních muzikantů, kterým nechybí fantazie a na deskách je to znát. Co děláte v civilním životě za zaměstnání? Máte možnost být i v civilu stejně kreativní, jako se profilujete v hudbě?

 

Jasně, všichni! Přijde na to, Yoann je grafikem na volné noze (on je tím, kdo může za naši grafiku a klipy). Mixime a Dimitri jsou oba zvukoví inženýři, Max dělá v rádiové stanici a celkově v audiovizuálních médiích. Dim se nejvíce specializuje na naše vystoupení a živé performance, JC pracuje v medicíně, kde naopak kreativita a improvizace nejsou zrovna vítané :-D

 

 

Máte ambice se hudbou živit, nebo by nutnost hrát to, co se prodává, pro vás byla příliš svazující? Lze se vůbec živit hudbou, jakou děláte vy?

 

Myslím, že žít z hudby, jakou děláme, je skutečně velmi těžké. Musíte být hodně známý a toho bohužel dosáhne jen několik post rockových kapel. Není to naším hlavním cílem. Chceme hlavně nahrávat alba a hrát živě, kdekoli můžeme. Samozřejmě, kdybychom mohli růst a hrát stále častěji, byli bychom rádi.

 

Nuit Noire má opět výborný obal, který si z dostupných informací vzal na starosti váš bubeník Yoann Vermeulen. Je to stejný člověk, jehož klienty jsou Dior nebo třeba Chanel? Je možné že tento grafik ve svém volném čase mlátí do bicích v post-rockové kapele?

 

Děkujeme za milý feedback k obalu / grafice desky! Ano, je to ten samý chlápek. Po skončení kreativního grafického procesu na Nuit Noire začal být náš bubeník víc a víc zaneprázdněný. Nakonec to ale všechno zvládl. Takže jelikož navrhoval obaly našich LP, CD a kazet, myslím, že nejlepší je říci, že je to chlápek, co v Lost In Kiev mlátí do bicích, vytváří obaly a když mu zbývá čas, tak vytváří věci pro Dior a Chanel :-)

 

Díky za interview!

 


 

// EGLISH VERSION

 

Could you tell us about your last album Nuit Noire? What is it concept?

 

Hello Echoes Zine ! “ « Nuit Noire » is a reference to the world of the night and to everything linked to it. Fears, nightmares, dreams, death,  loss of your bearings… But it is not only about this. It is a story about relationship, duality and attraction and we imagined 2 characters to depict this.

 

The last album and this one differ substantially. While Motions was a true essence of emotive post-rock, your current music combines influences from electronics and other styles. What influenced you? Could it be  the cooperation with Zero Absolu?

 

Yes, maybe, the Split with Zero Absolu (we’re saying hello to him by way) was a launcher of this evolution, but it is mainly a global evolution of all the band members. We are all listening trip hop and electronic music for a long time.

 

Your albums always have riveting and distinctive atmosphere. One could say inimitable. How do you bring it about? Does it reflect your personal experiences?

 

Thank you! Because we really try to focus on this in order to differentiate ourselves by this aspect of our music. That’s it, we are really attaching importance to the melodic aspects and to the atmosphere we want to create.  We are working a lot on this (music and visual effects).

 

Motions was published on a vinyl molded in Loděnice, which, as a music fan, I highly appreciate. Why did you approch Loděnice? Do they have such reputation in Europe?

 

Yes exactly! And to be honest, it is our label (Dunk! Records) that is used to work with them. So we put all our trust in them too.

 

Do you have any numbers on sales of the previous album in CD form compared to vinyl and digital download? What did sell best? And what form do you prefer as fans?


We do not have the exact amount, but we did not press that much copies of Motions actually. CDs are sold out and there is still a few copies of the LP available through Voice of the unheard or Dunk! records. We are really more fond of the vinyls edition (nicer object and better sound quality). But it is important to release other forms to please everyone.

 

Let’s circle back to the current album Nuit Noire and its stories. As mentioned, your albums have a unique atmosphere created also by fragments of conversations. It is as if they come from a movie or as if they were recorded in real situations. Do you ever plan to present Lost in Kiev in a short movie or accompany any visual work with your music?


The texts have been written by ourselves and for « Nuit Noire » texts have been recorded by two actors in the US. We really like this liberty to create and adjust texts that will be on our music. We can see this like a short movie actually. We have been told many time that our music a cinematographic. This is something that we appreciate a lot.

 

 

Could you tell us how is your music created? Do you jam, creating the music as you go, or do you have the basic concept prepared already when you start recording?

 

It is a combination of these two aspects. Most of the time it starts from a rehearsal jam. Then we are going to try many things with these riffs and atmosphere. Finally we are doing final adjustment in home studio and studio. On the other hand, sometimes someone has a very precise idea of a new tune and in that case we are directly working on it (rehearsal/studio).

 

I’ve never seen you live, but I’ve read on BC profile and you have a very attractive visual show. Could you tell us about it? Can we look forward to seeing Lost in Kiev in the Czech Republic at some point in the future? I recall you once presented your first album in Prague in a club at Strahov…

 

We are definitely looking for hitting the stage in Czech Republic in 2017. It will be really nice. We are creating videos for our shows. It really adds a strong atmosphere to the show.

 

You play with percussion, two guitars and a bass guitar and synths. Can any of you play any other instruments?

 

Sadly not ! Currently everyone is mainly a specialist of its own instrument. We would love to try to add violon or trumpet to our composition. Maybe a way to start learning a new instrument for us !

 

You are a group of creative musicians with no shortage of fantasy. What are your regular jobs? Can you be as creative in civilian life as you are in music?


Yeah globally ! It depends, Yoann a freelance graphic designer (it is him who is working on all our visual and video aspects). Maxime and Dimitri are both sound engineers , Max is working on a radio channel and more globally in the audiovisual medias. Dim is more specialized in shows and live performances, JC is working in the medical business, where creativity and improvisation is not at all recommended :-DD

 

Would you like to make living out of music? Or would the need to play what sells be to limiting for you? Is it even possible to make living with music like yours?

 

I think that it is really hard to be able to live with the kind of music we are doing. A huge level of notoriety is required and sadly only a few post rock bands reach it. It is not our main goal. We mostly want to record albums and play live everywhere we can. Of course if we will be able to

grow , to play more and more often with better conditions, we will be happy of this.

 

Nuit Noire has, once again, a great cover that, based on available information, was made by your drummer Yoann Vermeulen. Is the same guy who works for Dior or Chanel? Is it possible that this graphic designer bangs the drums in a post-rock band in his spare time?

 

Thanks for your kind feedback on the album cover! Yes it is the same guy. At the end of the creation process of Nuit Noire, the planning of our drummer was more and more busy. But well, he was able to deal with everything. So while he was designing the artworks of the LP, the CD and the tape, I think it will be better to say that it is the guy of Lost In Kiev who bangs drums, create artworks and when he got time works for Dior and Chanel ;)

 

Thanks for interview !

 


 

// Doprovodné fotomateriály čerpány ze zdroje lenscapes.be/dunkfestival

   DISKUZE K ROZHOVORU

Kontrolní kód
opište kontrolní kód

  NOVINKY VE ZKRATCE  /  další novinky