Transfer
 
  Přihlášení  

Echoes zine - recenze rockových a metalových alb

  ROZHOVORY

zpátky na seznam rozhovorů
Echoes Of Yul

Echoes Of YulEchoes Of Yul je druh osobního dialogu mezi doomem, sludge a dalšími žánry pomalé hudby

Sorgh29.11.2015
V Polsku ponejvíc otevírám sluje deathmetalového běsnění a výjimku z pravidla představují strůjci silně ambientního a neuspěchaného materiálu Echoes Of Yul. Divný název, divná muzika, hned dva důvody k rozhovoru.

// ČESKÁ VERZE    (English version below)

 

Ahoj Michale, můžeš přiblížit vznik vaší kapely EOY?

 

EOY jsem začal v roce 2008 jako prostředek ke hraní tvrdší hudby. Předtím jsem hrál hlavně ambient a spíš elektronický materiál.

 

Jaké má vaše jméno původ? Zní docela tajemně...

 

Ha ha, není na tom nic tajemného. Název mojí předchozí kapely z pozdních devadesátek byl Yul, a protože se v tomto duchu pokouším pokračovat a oživit moje skladby z té doby, rozhodl jsme se přidat „echoes“.

 

Tak prosté? Čekal jsem nějakou temnou myšlenku :) Vaše starší alba jsem moc nestudoval, řekni mi, jestli se podobají nové desce nebo jestli se The Healing od předchozí tvorby odlišuje? EP Tether jsem slyšel velmi povrchně, ale cítil jsem na něm větší podíl kytary a bicích.

 

Na dvou předchozích albech byla chladná a temnější atmosféra. Působí více introspektivně a monotóněji, ale cítím mezi mými nahrávkami silnou spojitost v podobě stálého vývoje a rozvoje stejného postupu. Echoes Of Yul je druh osobního dialogu mezi doomem, sludge a dalšími druhy pomalé hudby. Máš pravdu, moje nové album je méně zaměřené na kytaru a bicí, více se soustředím na ostatní nástroje a kytaru dodávám v závěrečném mixu.

 

Album The Healing mi na mnoha místech připomíná album Lyckantropen Themes od Ulver. Překvapuje Tě tento názor nebo si myslíš, že je to přiměřené srovnání?

 

Mluvení nebo psaní o muzice je vždy založeno na srovnáních. Nikdy jsem od Ulver nic neslyšel, takže nemůžu hodnotit, jestli je to adekvátní. Poslouchám široké spektrum hudby, materiál jako Matmos's The West, Slint, Codein, Toadliquor, Melvins, spoustu soundtracků, ambientní věci jako Eno nebo Kevin Drumm.

 

Takže otázka ohledně Tvého názoru na Ulver a na jejich práci je asi zbytečná?

 

Jak už jsem řekl, nikdy jsem od nich nic neslyšel. Vím, že jsou populární a předpokládám, že jsou dobří, ale poprvé slyším o srovnání s nimi. Pokouším se vyhnout poslechu (nejen) jejich tvorby, abych eliminoval podobnost a měl čisté svědomí.

 

Album The Healing má hodně divný obal. Co znamená?

 

Strávili jsme spoustu času s Maciejem Mehringem, abychom vytvořili artwork. Není v tom žádné skryté poselství, je to jen čistá grafika. Chtěli jsme to udělat čisté a minimalistické. Hodiny jsme debatovali o fontu a barvách. Mezi hudbou a artworkem není žádná přímá souvislost, ale myslím si, že jde o dobré spojení. Líbí se Ti?

 

Jo, vypadá zajímavě. Kromě CD a digitálního formátu vydáváte album in na kazetě. Máš rád staré věci s jejich nedokonalostmi?

 

Ve své hudbě mám spoustu nedokonalostí, takže další nepotřebuji. Odlišné formáty jsou v současné době jedinou cestou k vydání a prodeji hudby ve fyzické podobě. Kazety jsou víc než pouhé zařízení. Rozuměj, jsou něčím speciálním, ve velmi omezené edici. Příští rok okolo února vyjde The Healing i na vinylu. Mám rád tvorbu různého designu pro každý formát, kazety mají trošku odlišný artwork a i vinyl bude mít jiný. Jsem velmi zvědavý na výsledek.

 

Jak skládáš? Používáš kombinace různých zvuků a samplů nebo pracuješ s kytarou?

 

Pracuji hlavně s kytarou, ale přidávám spoustu základních náčrtů – syntezátory, samply, mnoho různých zdrojů jako theremin, noise box a akordeon. Stále mám v kapse ruční rekordér a nahrávám řadu nehudebních zdrojů. V podstatě nejsem skutečný muzikant. Hraji na mnoho nástrojů, ale cítím se být spíš producentem nebo stavitelem.

 

Co posloucháš ve volném čase? Máš rád různé styly?

 

Rozhodně! Mnoho materiálu (space-rock, psych, sludge, spoustu elektronické hudby, filmových soundtracků atd.). Vše od starého jazzu po moderní muziku. Ale do hudby se snažím vkládat víc než jen hudební inspirace. Jsem velký milovník filmu a tento druh umění má velký vliv na moji hudbu.

 

Je v Česku nějaká skupina, která tě zaujala?

 

V Opoli, ze kterého pocházím, má kultovní status Thema Eleven. Hráli tam několikrát a mají silnou základnu fanoušků. Z jiných žánrů se mi líbí a uznávám kapelu Už Jsme Doma – naprosto úžasná banda. Před 10 až 15 lety jsem měl nahrávku od Ohm Square, tuším, že jsou taky od vás, nemám pravdu? Dobrý triphop/drum´n´bass projekt. Musím zjistit, co dělají teď.

 

Jojo Ohm Square je česká kapela a loni vydali další album. Mrkni na ně. Kromě EOY hraješ v dalších projektech. Jde o jiný styl hudby nebo se tam také věnuješ zvukové alchymii?

 

Ano, hraji v dalších projektech, ale pouze pro osobní potěchu. EOY je můj hlavní veřejný projekt. Jako EOY dělám také spoustu remixů pro jiné umělce. Je to dobrá testovací půda pro nové nápady a inspirace. Také rád dělám splitka s dalšími kapelama. Je to velmi prospěšné ke zkoušení něčeho nového a pro nové experimenty v hudbě.

 

Vypadá to, že hudba je tvojí hlavní zábavou. Přeji Ti mnoho úspěchů v práci a spoustu zajímavých nápadů.


 

 

// ENGLISH VERSION

 

Hi, Michal, can you describe a genesis of Your group Echoes Of Yul?

 

I started EOY in 2008 as a "vehicle" to play heavier music. Before that I was playing mainly ambient and more electronic stuff.

 

What origin has a band's name? It sounds so mystic...

 

Ha ha, no mystic in that. My previous band's name from the late nineties was Yul and because I tried to continue these ideas and bring back my compositions from that time so I decided to add „echoes“.

 

Ha, it's so ordinary? I expect some dark thought :) I didn´t study your older albums; tell me if they are similar to new album or if The Healing has diverged of previous works? EPTether I've listened very shallowly but I felt there are more inputs of the guitar and the drums there.

 

On the two previous albums there was a cold and rather dark atmosphere. They seem to be more introspective and repetitive, but feel there is a strong connection between my albumslike constant progression and development of the same formula. Echoes of Yul is some kind of personal dialog with doom, sludge and other kinds of slow-motion music. You are right my new album is little less guitar-drums oriented, I focused more on other instruments and put the guitars rear in the mix.

 

Album The Healing sounds like Ulver's Lyckatropen Themes at many places. Are you surprised by this opinion or do You think it's adequate comparison?

 

Talking or writing about music is always based on comparisons. I haven't heard a single track from Ulver so Idon't think it is adequate. I listen to vast spectrum of music, stuff like Matmos' „The West“, Slint, Codeine, Toadliquor, Melvins, a lot of soundtracks, ambient stuff like Eno or Kevin Drumm.

So the question what do you think about Ulver and about their work is useless?

 

As I said above, I have never heard anything from them. I know they are popular band and suppose good one but from the first time I heard comparison to them. I’m trying to avoid hearing their music, to escape similarities and have a clean conscience.

 

The Healing album has very weird booklet. What does it mean?

 

We spent a lot of time with Maciej Mehring to create the artwork. There is no hidden message just a pure graphic design. We wanted to make it clear and minimalistic. We spent hours debating about the fonts and colours. There is no strict connection between music and artwork but I think they are good companion to each other. Do you like it?

 

Yes, I do.Except a CD and digital format you've released album on cassete tape too. Do you like old things with their imperfections?

 

I've got a lot of imperfections in my music so I don't need another one. Different formats are the only way to release and sell music in physical form these days. Tapes are more like gadgets.You know something special, in very limited run. Around February next year will be the vinyl release of Tthe Healing“. I liked the creation process for the various designs for every format – tapes have a little different artwork and vinyl will differ too. I’m really excited to see the final product.

 

How do You compose? Do You apply combinations of different sounds and samples or do you work with the guitar?

 

I work mainly with guitar but I add a lot of skeletal sketches: synthesizers, samples, a lot of different sound sources like theremin, noise boxes, and accordion. Always have handheld recorder in my backpack, I record o lot of non-musical sound sources. I'm not a real musician. I play a lot of instruments but I feel to be more like producer or builder.

 

What do you listen in your free time? Do You like various styles?

 

Definitely I do. A lot of stuff (space-rock, psych, sludge, a lot of electronic stuff, movie soundtracks, etc.).  Everything from old jazz records to modern music. But I’m trying to add more than musical inspirations. I'm a huge cinema lover and this kind of art has a huge influence on my music.

 

Is there any group in Czech what do you interest in?

 

In Opole where I came from Thema Eleven have a cult-status. They played few timeshere and have the huge fan-base. From different genres I like and respect Už Jsme Doma – absolutely fantastic band. 10 -15 years ago I had record from the band Ohm Square; I suppose they are Czech too. Am I right? Good trip-hop/drum`n`bass project I have to check what do they do now.

 

Yes, Ohm Square is Czech group and they have released an album one year ago. Check them. Except EOY you play in further projects. Is it different style of music or do you create a sound alchemy there too?

 

Yes I play music for other projects but only for my personal pleasure. Echoes of Yul is my only published project. As EOY I make a lot of remixes for other artists. This is good testing-ground for new ideas and inspirations. I also like to do splits with other bands. It is also great opportunity to try something new and experiment with my music.


It looks that music is mainly fun for you. I wish you a lot of succeses in your work and many interesting ideas. Bye!  DISKUZE K ROZHOVORU

Kontrolní kód
opište kontrolní kód

Karol / 12.10.16 22:51odpovědět

Very cool. Please see my newest interview with Michal of ECHOES OF YUL at http://www.idioteq.com/multidimensional-interview-experimental-echoes-of-yul/

Jirka D. / 29.11.15 15:08odpovědět

Kombinace Už jsme doma, Thema Eleven a Ohm Square mě mile překvapila a řekl bych, že podobný rozhled o českých kapelách nemá kdekdo u nás. Pěkný počtení...

  NOVINKY VE ZKRATCE  /  další novinky