Transfer
 
  Přihlášení  

Echoes zine - recenze rockových a metalových alb

  ROZHOVORY

zpátky na seznam rozhovorů
October Tide

October TideŽádné čisté zpěvy je jediná cesta October Tide

Garmfrost13.4.2016
October Tide jsou bezesporu důležitou částí švédské doomové scény. I když se kapela sama nepovažuje za typického představitele doomu, její syrovost, naléhavost a osudovost zejména na novém albu, stojí za veškerou pozornost milovníků melancholie a řezavých melodií...

// ČESKÁ VERZE (English version below)

 

Zdravím October Tide z Echoes zine! Uběhly tři roky a jste zpět s novou deskou, která je – podle mě - vynikající. Je tříletý interval mezi vašimi posledními třemi alby náhoda nebo úmysl?

 

Ahoj! Tady je Alexander Högbom, zpěvák z October Tide. Nemyslím si, že vydávat v intervalu tří let je plánovaným záměrem. Protože Fredrik na tomhle albu udělal veškerou hudbu sám. Zbytek kapely zapojil až ve chvíli, kdy cítil, že je s tím materiálem spokojený. Takže si prostě vzal čas, který potřeboval, aby to dotáhl do dokonalosti.

 

Jak probíhá pracovní proces přípravy desky? Je výhradním skladatelem Fredrik nebo mají šanci i ostatní?

 

Ten proces je poměrně jednoduchý. Fredrik pracuje se svými nápady ve svém vlastním domácím studiu. Nahrává dema všech písní a také základní aranžmá bicích. Pak mně a Jockemu materiál předá a my můžeme začít připravovat texty a finální bicí do demo nahrávek.

 

Nové album má výborný zvuk. Měli jste o něm jasnou představu už před samotným nahráváním, nebo jde o vklad Sverkera „Widda“ Widgrena? Nahrávali jste analogově nebo digitálně?

 

Věřím, že Fredrik měl velmi jasnou představu o tom, jak chce, aby album dopadlo. Widda mi po té, co byl hotový mix, řekl, že Fredrik je jedním z nejjednodušších hudebníků, se kterými pracoval. A to jen proto, že Fredrik naprosto přesně ví, co chce.

 

Winged Waltz vychází kromě na CD a na digitálu také na gramodesce, která je aktuálně hodně populární. Máte tenhle nosič taky rádi?

 

Ve Švédsku je vinyl bezesporu populárnější než CD. Ale i tak věřím, že labely prodávají i tak spoustu CDs, takže nevím jistě, co je skutečně nejpopulárnější.

 

Desku jste pojmenovali „Winged Waltz“. Znamená to, že vám narostla křídla a tančíte valčík v letu? Souvisí to se včelou z titulního obrázku?

 

Na obrázku na titulní straně je fotografie cikády. Je to hmyz, který žije jako imago pod zemí 15 let. Když se z něj konečně stane cikáda a opouští podzemí, umírá po pouhém jednom dni. Je jen na vás, jak si tento symbol vyložíte.

 

 

S novým členem Jocke Wallgrenem se vám dostalo razantnější rytmiky a přitom jste zůstali věrni depresivní hudbě. Museli jste jej držet na uzdě, nebo se vcítil do potřeb October Tide bez problému?

 

Nebyl to vůbec žádný problém. Jocke s náma cestoval před pár lety několikrát a je to naprosto profesionální bubeník. Takže hned věděl, co přesně Fredrik hledal.

 

October Tide je součástí scény dvacet let. Dělíte kapelní výraz na dobu před pauzou a po ní? I když hrajete notně odlišnou hudbu, stejně v ní cítím typický rukopis při psaní melodií.

 

Fredrik mi před tím, než udělal „Tunnel Of No Light“, řekl, že nechce dělat stejnou desku dvakrát. Každé nové album je unikátním uměleckým dílem, dle mého názoru.

 

Co pro vás znamená doom metal? Cítíte se jako představitelé této scény, nebo je vám to fuk a hudbu neškatulkujete?

 

Pro mě je doom jakousi novou zkušeností, protože moje prostředí jako hudebníka je většinou rychlý grindcore a technický death metal. Takže jsem na této scéně tak trochu nováček. A nazývat nás skutečnými zástupci scény se může jen s nadsázkou, protože neděláme čistý doom. Takže moje odpověď zní ne :)

 

Je sympatické, že jste zatím nesklouzli k čistým zpěvům. Je to tím, že chcete, aby vaše hudba zněla tvrději, nebo je v tom nějaký jiný důvod?

 

Žádné čisté zpěvy je jediná cesta October Tide a vždy to tak bude. Pouze proto, že je prostý fakt, že takto je to nejlepší.

 

ot2

 

Všichni stárneme a je toho čím dál míň, co nás rozvášní. Existuje nějaká kapela, která vás dostane bez problému do extáze?

 

Právě teď je mým top favoritem Primitive Man. Poslouchal jsem je před chvílí a myslím, že jsou geniální.

 

Každého inspiruje k psaní muziky něco jiného. Jaké jsou vaše múzy?

 

V mém případě jsem se nechal inspirovat tragédií toho být člověkem, a že nikdy nepřestaneme s ničením jeden druhého.

 

Děkuji za váš čas. Poslední slova jsou vaše.

 

Doufám, že vám všem bude líbit „Winged Waltz“a doufám, že se přijdete podívat na náš koncert, až navštívíme vaše domovské město. Díky! Alex

 

// English version

 

Greetings, October Tide from Echoes zine! Three years have passed and you're back with a new album, which is – in my opinion – excellent. Is a three-year interval between your last three records coincidence or intention?

 

Hello! This is Alexander Högbom, vocalist of October Tide. No, I don‘t believe it is a planned intention to release with a three-year interval. As Fredrik, for this album, made all music on his own. He started to involve the rest of the band when he felt that he was happy with the material. So he took the time he needed to make it perfect.

 

How does your working process of preparing new record? Is Fredrik a sole composer of new material or there is a little chance for the others there?

 

The process is quite simple. Fredrik work with his ideas in his own studio at home. He records demos on all of the songs, he also make the basic arrangements on the drums. Then he gave me and Jocke the material so we can start to arrange the lyrics and the final drums on to the demo-tracks.

 

A new album has a great sound. Did you have a clear vision before recording process or you had to take advice from Sverker "Widda" Widgrena? Did you record in analog or digital?

 

Yes, I believe that Fredrik had a very clear vision on how he wanted the album to turn out. Widda told me, after the mix was finnished, that Fredrik is one of the easiest musicians he have ever worked with, just because Fredrik knows exactly what he wants.

 

Winged Waltz comes besides on CD and in digital version also on vinyl, which is very populat now. Do you love this format?

 

In Sweden vinyl is without doubt more popular than CD. But still I believe the labels sell a lot of CDs so I don‘t know for sure what is the most popular.

 

You've named new album "Winged Waltz". It means that you've spread your wings and you're dancing the waltz in flight? It has something to do with bees from the front image?

 

The picture on the front page picture is a Cicada. It is an insect that lives as a imago underground for like 15 years. When it finally becomes a Cicada and leaves the underground it dies after just a day. It is up to you to sort out the symbolism.

 

With the new member, Jocke Wallgren, you've got steeper rhythm while you've remained faithful to depressing music. Do you had to hold him at bay or he empathized with the needs of October Tide without problems?

 

It was no problem at all. Jocke has toured with us a couple of years back a few times, and he is such a proffesional drummer. He knew right away what Fredrik was looking for.

 

October Tide is a part of a scene for over twenty years. Do you divide the band's expression into parts before and after a hiatus? Although you play greatly different music, I feel typical manuscript in writing melodies.

 

Fredrik told me before he made "Tunnel Of No Light", that he do not want to do the same album twice. Every new album is a unique piece of art, in my opinion.

 

What doom metal means for you? Do you feel as representatives of this scene, or it is no matter for you and you make no distinction in music?

 

Well for me, doom is a kind of new experience because my background as a musician has been mostly fast grincore and technical death metal. So I am kind of new in the scene. And to call us representatives of the scene might be exaggeration because we dont do pure doom. So my answer is no haha.

 

ot1

 

I think it’s fine that you don't use clean vocals. Is it because you want to make sound of your music rougher or there is any other reason there?

 

No clean singing is the way of October Tide and it always will be. Just because the simple fact that it is better.

 

We all get older and there are less and less things there which we enflame. Is there any band there which gets you with no problem into ecstasy?

 

Right now my top favorite is Primitive Man. I have listen to them for a while now and I think they are genious.

 

Each of us is inspired with something else in writing music. What are your muses?

 

In my case, I get inspired of the tragedy of being human and that we never stop to destroy each other.

 

Thank you for your time. The last words are yours.

 

I hope you all will enjoy "Winged Waltz" and I hope you will come out to see our show if we visit your home town. Thank you! /Alex

 

 

 

   DISKUZE K ROZHOVORU

Kontrolní kód
opište kontrolní kód

  NOVINKY VE ZKRATCE  /  další novinky