Transfer
 
  Přihlášení  

Echoes zine - recenze rockových a metalových alb

  ROZHOVORY

zpátky na seznam rozhovorů
Talbot

TalbotNejsme typický stoner doom. Experimentujeme.

Victimer9.12.2013
Letošní album "Scaled" mě opravdu chytlo. To je ta poloha, kterou jsem od podobně laděných kapel zatím marně hledal. A v dubnu jsem ji našel. Sonické duo TALBOT jsem zastihl chvíli po tom, co se rozhodl opustit kapelu jeden ze zakládajících členů, Jarmo. Jeho kolega Magnus ovšem nesložil zbraně a nechal na palubu korábu vystoupit nového bubeníka Evgeniye Mikhaylova. Právě s Magnusem jsme o celé situaci krátce pohovořili. Pak také o plánech do budoucna, které i s tímto zásahem do kapely prakticky nezaznamenaly výraznější újmu. Práce na třetí desce jsou zahájeny, žádná skepse.

Ahoj Magnusi, v srpnu se objevila zpráva, že se Jarmo rozhodl opustit kapelu. Přišly vzájemné neshody?

 

Zdarec! No ... vlastně ani ne, přišlo to z ničeho nic. Bylo to všechno o jeho rozhodnutí opustit kapelu a věci s ní spojené a soustředit se na své vlastní sólové projekty. Na druhou stranu tam nebyl žádný boj nebo nějaké dohadování se.

 

Dnes v kapele působí bubeník Evgeniy Mikhaylov. Jak vypadá spolupráce s ním? Je jeho výpomoc pouze záležitostí koncertů a tour?

 

Musím říci, že spolu vycházíme dobře! Začali jsme dělat na nových věcech, a to navzdory skutečnosti, že Evgeniy žije v jiné zemi a naše nahrávací setkání či výjezdy na tour jsou do určité míry limitovány. Ale do budoucna by se nemělo jednat o nijak velký problém.

 

Letos jste vydali svou zatím poslední nahrávku "Scaled", kterou osobně považuji za nejlepší desku TALBOT, se všemi zkušenostmi a skladatelským růstem. Jak je album vnímáno jinde ve světě? Je to podobné?

 

Díky! Zpětná vazba od médií je překvapivě dobrá. Tyhle reakce jsem skutečně nečekal, ale domnívám se, že to je právě ten důvod, proč se dnes cítím tak skvěle.

 

Jak se na "Scaled" díváš ty sám z pohledu autora a s půlročním odstupem?

 

Jsem stále schopen to album poslouchat a musím říci, že ho mám velmi rád. Je to taky proto, že když nahrávka vyšla, byl jsem ještě mentálně ponořený do nahrávacího procesu a jako producent jsem nebyl úplně spokojen se všemi věcmi s tím spojenými. Když jsem se vrátil z mástru ze studia, nebyl jsem zrovna plný nadějí, protože se zdálo, že se až příliš mnoho věcí nejeví dobře. Ale po pár týdnech, kdy jsem dal svým uším i mysli klid, jsem si řekl: hele, vždyť ono to není tak zlé! Řekl bych, že se to stává. když je člověk zodpovědný za oba aspekty nahrávky - za ten muzikantský i za ten technický.

 

Periodika vás stále zařazují mezi stoner - doomovou sortu kapel. Cítíte se být jednou z nich, nebo to berete jen pro lepší identifikaci z hlediska posluchače a raději si děláte věci po svém? Beru vás jako typický příklad kapely, která si jde svou cestou...

 

Pravda. Nejsme typická stoner nebo doomová kapela, jsme jedněmi z těch, co experimentují. Ale přesto ta muzika, která vychází z této scény pro mě vždy byla a taky bude důležitá. V současné době se ale necítím na to, abych stejně jako jiné kapely dával do své tvorby elementy ze 70. let, ať už se budeme bavit o oblékání nebo typickém sabbatthovském rifování, tak jak je to dneska v módě. Jasně, mám taky velký respekt k této hudbě, byl to pravý začátek hard rockové muziky, ale mám za to, že je třeba do scény dát více inovace.

 

Když vznikala deska "Scaled", co pro vás bylo prioritou? Její soudržnost, jasná tvář, posun oproti "EON"? Když to vezmu kolem a kolem, já z desky cítím hlavně svobodu a přirozenost.

 

Pokud bylo " EOS " spíš o hledání naší identity, tak oproti němu " Scaled " znamenalo posun, je jistější a zralejší. A taky je pravda, že jsme se zlepšili jako muzikanti.

 

Konkrétněji by mě zajímal song "Shadowbird", mám jej nejraději. Můžeš nám říci něco k jeho vzniku, o čem je a jakými proměnami si prošel? Já v něm (ve vokálu) slyším dokonce odkaz na Ministry (Filth Pig) :)

 

Haha, to je dobrý! Ve skutečnosti je to výsledek určitého vývoje a práce s mým hlasem. Nikdy jsem nesnil o tom, abych zněl jako někdo jiný, rozhodně ne úmyslně... Ale tento styl zpěvu je pro můj hlas skutečně ideální. V " Shadowbird " existuje mnoho věcí, různých kombinací, které nás zatlačily až na samotnou hranici našich schopností. Všechny ty rytmické věci a basové rify jsou tady o krok napřed ve srovnání s předchozím albem.

 

Patříte bezpochyby mezi velmi aktivní koncertní kapely. Kde všude jste novou desku podpořili? Dokážete vybrat místo, kde jste se potkali s nejbouřlivější odezvou?

 

Měli jsme 3-týdenní evropské turné na jaře a také jsme měli plán na další turné na podzim, ale kvůli změnám v sestavě to vše padlo. Je docela složité vybrat konkrétní místo nebo zemi, protože všechny z nich, kde jsme byli, pro nás hodně znamenaly.

 

Co má znázorňovat kresba na obalu "Scaled"? Kdo stojí za výslednou podobou?

 

To je všechno Jarmova práce. Na obrázku je prostě čáp, který je našim symbolem už od počátků. No a taky sumec...

 

Patříme k zinům, kde se často řeší zvuk nahrávky. Jak se díváš ty jako hudebník na práci ve studiu a dohled na zvukovou stránku? Jak se stavíš k problematice "loudness war", pokud to bereš za důležité...?

 

Jako zvukový inženýr to považuji za nutné. Já osobně se rozhodnu využít ovládání hlasitosti, ale na druhou stranu, v době kdy všichni stejně používají své mizerné iPod sluchátka je pak docela pravděpodobné, že tahle těžká komprese může znít "dobře".

 

Estonsko je pro nás takovou malou neznámou, i když se v minulosti pár dobrých kapel z vaší země objevilo (Manatark, Loits...). Jaké bude tvé doporučení, kterou kapelu bychom se měli pokusit objevit?

 

Měli byste zkusit Pedigree, Nevesis, Highmachine. To jsou kapely, které mě napadly jako první.

 

Máš ty sám představu kudy se budou ubírat další kroky TALBOT? Jsou nějaké nové plány, nebo nové skladby na obzoru?

 

Společně s novým bubeníkem děláme na nových skladbách. Je fakt důležité, že se chod kapely nikterak nezpomaluje. Také jsme začali plánovat další turné, které by se mělo konat na jaře 2014.

 

Magnusi, díky za rozhovor a čas věnovaný Echoes. Opatruj se.

 

Děkuji ti.

 

https://scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/388696_10150398584193093_1437912746_n.jpg

 

 


 

///ENGLISH VERSION///

 

Hi Magnus, in August it was reported that Jarmo decided to leave the band. Did mutual disagreements appear?

 

Hi there! Well… actually not. It kind of came out of nowhere for me. It was all about his decision to leave this kind of stuff behind and to focus to his own solo projects. But there was not any fight or argument during that time.

 

Today the band has a drummer Evgeniy Mikhaylov. How does the cooperation with him look like? Is his help only matter of concerts and tour?

 

I must say that we match nice! We’ve been already working on a new stuff, despite the fact that he lives in the other country and our rehearsal meetings or touring is pretty much visa-regulated. But that seems to be not a big problem for the future.

 

This year you released your latest record "Scaled" which I consider the best album of TALBOT, with all the experience and composer growth. How s the album seen elsewhere in the world? Is it similar?

 

Thanks! There’s a surprisingly good feedback coming from the media. I wasn’t really expecting that, but I guess that’s why I feel extra pleased about it.

 

How do you look at "Scaled" yourself from the perspective of the author and after a six-month gap?

 

I’m “able” listen to it again and I really like it by now. That’s because when it came out, I was still mentally into that process of album mixing and as a producer I wasn’t really satisfied with many things of this record. When I came back from audio mastering studio, I didn’t feel really hopeful because so many thing seemed to be wrong in that time. But after a few weeks, when I had rest my ears and mind, I was saying myself “hey, that’s not too bad!”. I guess that happens when you are responsible for both aspects of the record - musical and technical. Your senses have tensioned up like a guitar string, ready to pop any moment.

 

Magazines still classify you among the stoner - doom sort of bands. Are you feeling as one of them, or are you accepting it just because of a better identification with regard to the audience and do you prefer to do things in your way? I take you as a typical example of a band that goes its own way...

 

True. We’re not a typical stoner band or a doom band either. We’re kind of experimental. But still all this music in this scene has been and will be important to me. I’m just not feeling to do music nowadays as they used to do in 70’s, like dressing up in a vintage costume and making old Sabbath-style riff rock, which seems to be fashionable these days. Of course, I share a lots of respect to this music, it has been the beginning of hard rock music, but I think it’s just time for innovation in that scene.

 

When the album "Scaled" was being created, what was your priority? Its coherence, clear face, shift from "EON"? When I think about it, I feel mainly freedom and naturalness from this album.

 

When “EOS” was more like a search of our identy, “Scaled”, however, turned up more mature and confident. And we played much better for that time.

 

More specifically, I would be interested in the song "Shadowbird", I like it the most. Can you tell us something about its emergence, what is about and what changes did you go through? I hear in it (the vocals) even a reference to the Ministry (Filth Pig) :)

 

Haha, great! Actually it’s the result of progression and development of my vocal training. I’ve never dreamt of sounding like someone else, not intentionally., but this style of singing is just really suitable for my voice. In “Shadowbird”, there are many things combined which have pushed our limits as musicians. All those rhythm patters and bass riffs are a step ahead compared with the previous release.

 

You undoubtedly belong to the most active concert band. Where have you supported the new album? Can you choose a place where you have met the most tumultuous response?

 

We had a 3-week European tour in spring and also we had a plan for more touring in fall but due to the changes of the lineup everything was cancelled. It’s quite hard to bring up any place or country from another, because all of them have been great to us.

 

What should the artwork on "Scaled" cover represent? Who is responsible for the final version?

 

It’s all Jarmo’s made and on the picture there are a stork, which has been one of our symbols from the beginning, and a catfish.

 

We belong to the zine, who often resolve sound of the recordings. How do you as a musician look at the work in the studio and supervision of a sound side? What do you think about the "loudness war" issue, if you consider it important...?

 

As an audio engineer myself, I consider it as a necessity. I personally choose to use a volume knob for levelling up. But in the other hand, everyone are using their crappy iPod ear knobs anyway, so probably with that heavy compressing it would sound more “better”.

 

Estonia is for us a bit unknown, though in the past couple of bands from your country emerged (Manatark, Loits ...). What would be your recommendations, which band should we try to discover?

 

You should try Pedigree, Nevesis, Highmachine. First that comes to mind.

 

Do you have any idea where will be the next steps of TALBOT leading? Are there any new plans or new songs on the horizon?

 

We’re creating a new material with the new drummer. It’s really important that things don’t slow down in this moment. Also had started planning a next tour, which takes place in spring on 2014.

 

Magnus, thanks for the interview and your time devoted to Echoes. Take care.

 

Thank you!

 

(za podobu anglické verze děkuji Petře Belové)  DISKUZE K ROZHOVORU

Kontrolní kód
opište kontrolní kód

  NOVINKY VE ZKRATCE  /  další novinky