Transfer
 
  Přihlášení  

Echoes zine - recenze rockových a metalových alb

  ROZHOVORY

zpátky na seznam rozhovorů
George Turoczy & Human Vault

George Turoczy & Human VaultMojí prioritou je najít a upřednostnit kontroverzní způsoby zvuků před skutečnými tématy

Victimer13.1.2021
Prvotní plán představit Human Vault, atmosférický dark electro projekt, který určitě stojí za vaši pozornost, vzal trochu za své. Tohle povídání není pouze o jednom projektu, ale funguje víc jako představení jeho autora. George Turoczy, nebo-li Mortum, je člověk naplno ponořený do elektronického undergroundu. Aktivní muzikant pracující hned na několika elektronických profilech svého Já a taky o něco skeptičtější vydavatel, který moc dobře ví, která bije.

// ČESKÁ VERZE (ENGLISH VERSION BELLOW)


Zdravím tě George! Mohl bys pro začátek trochu představit tvůj projekt Human Vault?


Tak určitě. Díky za to, že děláme tento rozhovor a zdravím vás z Maďarska!


Human Vault je dark-elektro projekt se silným old school přístupem a aktivní je už od roku 1997. Hlavním tématem, které se projekt snaží vyjádřit, je triviální smysl pro lidskou vadu na úrovni společnosti i jednotlivce.


Pocházíš z Maďarska, ale žiješ ve Státech. Usadil jsi se nastálo, nebo se do Maďarska později vrátíš?


V životě je všechno dočasné, a proto je taky život nekonstantní. Nic není natrvalo. Co tedy přinese budoucnost, to zatím opravdu nevím.


Vedle svých hudebních projektů jsi aktivní také jako leader Exabyss Records, představ prosím tento label.


Exabyss Records vznikl v první řadě pro vydávání mých hudebních nahrávek. Časem ale nakonec začala vycházet i díla jiných projektů. Důraz byl a je kladen na vydávání fyzických nosičů, jako jsou kazety a CD. Lidé v posledním desetiletí opustili myšlenku vlastnit hudbu ve fyzické podobě. Více než 80% skutečného publika je ochotno platit měsíční poplatky za streamovací společnosti namísto podpory kapel a hudebníků. Už neexistuje žádná fanouškovská základna, jen předplatitelé a sledující. I přes super aktivní a rychlý internet už neexistuje spojení mezi posluchačem a hudebníkem. Tím pádem Exabyss Records už ve skutečnosti není dál aktivní.


Jsi na chod labelu sám, nebo ti někdo pomáhá?


Samozřejmě se mi dostalo pomoci od ostatních. Dokud neopustila již mrtvý hudební trh, tak mi s designy a propagací obalů hodně pomohla Lilith. Potom bych mohl uvést seznam jmen dobrých chlapíků, kteří labelu všemožně pomáhali, ale tuhle část přeskočím.


Pak je tu také tvé Exabyss studio. Mohl bys popsat jeho prostory a vybavení?


Upřímně řečeno, studio je vlastně středně velká místnost v mém domě s hardwarem a kabely všude možně. Seznam zařízení se vždy časem mění kvůli vyprodání starých jednotek za účelem získání těch nových. V současné době mám spoustu věcí od Korg, jako celou sérii Volca, které považuji za docela skvělé a užitečné. Celou dobu byl mým oblíbeným nástrojem syntezátor Radias a pořád je samozřejmě součástí mé výbavy. Kromě některých Behringers a Arturia zařízení, mám hromadu kytarových pedálů a externích efektových procesorů. Bylo by nespravedlivé nezmínit moji domácí sbírku noise & drone generátorů. V mojí hudbě vždycky hráli důležitou roli. Human Vault, stejně jako moje další vedlejšáky, se opravdu nespoléhají na virtuální systémy DAW. Abychom zněli specifičtěji, používáme základní digitální zvukové prostředí, jako například Sony Soundforge Pro nebo Audacity. Jediný DAW na profesionální úrovni je Cubase, který používáme pouze k aranžmá.


Dostáváme se k tvým hudebním projektům.  Vím o Stone Wired, End-Tek a Mortum Exabyss. Existují ještě jiné?


Mé hlavní projekty jsou Stone Wired a Human Vault. Temnější stránka bytí a težká okultní záležitost, to je Stone Wired, zatímco Human Vault přináší hlouběji propracované zvukové struktury, emoce a atmosféru. Mám taky svůj dark ambient projekt [mortum], který se zaměřuje na pomalé a nepohodlné zvukové "koberce" a drone. End-Tek je vlastně sbírka skladeb Human Vault, které se nevejdou na žádná alba. Jsou to techno orientované nahrávky s experimentálními nápady a industriálními rytmy.

 

https://www.echoes-zine.cz/files/editor/Victimer/hv3.jpg


Nemám pro tebe jiné pojmenování než workoholik... :)


Jo, to je dobré pojmenování :)


Když se vrátíš na začátek, které kapely tě natolik ovlivnily, že jsi se rozhodl elektronikou aktivně zabývat?


Když mi bylo 12, dostal jsem dvě desky Tangerine Dream, Rubycon a Alfa Centauri. Nechápal jsem ani to, o jakou hudbu jde... Zajímavé zvukové polštářky, které jsem nikdy předtím neslyšel... Bezprostředně jsem věděl, že kytarová hudba nebo standardní radiový pop mě nikam nezavedou. Co se hudby týká, mým jediným a stále trvajícím zaměřením se stala experimentální elektronika.


Vzhledem k počtu projektů je jasné, že nejsi zaměřen jen jedním směrem, ale bereš elektronickou hudbu jako širokou paletu možností k vyjádření...


Pro mě jako experimentálního hudebníka je prioritou najít vždy kontroverzní způsoby zvuků a upřednostnit je před skutečnými tématy, které prostřednictvím hudby vyjadřuji. Někdy je to zlověstný drone noise, jindy zase jenom jednoduchá rytmická techno sekvence. Dark electro industrial je benevoletní žánr, kde můžete tolerovat ambientní proudy nebo drsnou, brutální a rytmickou krutost.


K recenzi mám doma album Self-rust, které vyšlo u Aliens production. Jak bys popsal tuhle desku z pohledu autora?


Jako zajímavé album se skutečně vícevrstvým konceptem. Není opravdu agresivní, ale přesto přináší nenávist a agónii. Lidská frustrace schovaná za albem je obrovská! Není to snadné poslech, ale rozhodně to stojí za vyzkoušení.


Jak dlouho spolupracuješ s Aliens production?


Až od alba „Self Rust“. Před tím jsem si jenom kupoval jejich desky.


Která hudba tě za poslední dobu nejvíce oslovila, které projekty doporučíš?


Rozhodně bych doporučil nové album Dive. Je ohromující. Dokonce i jinak mizerné Suicide Commando tam udělalo slušný remix. Mortal Geometry od Numb by mělo být klasikou všech dob a taky nejnovější Lustmordova cesta jadernou budoucností - Trinity je vážně úžasné dílo. Také jsem nedávno fáral nahrávky Disharmony a jsou docela dobré.


Jaká bude tvá nejbližší aktivita, na co se můžeme těšit?


V rámci Human Vault v dohledné době opravdu nevím. Než se projekt začne hýbat, potřebuje nějaký psychologický rozklad. Právě teď je mrtvý. Jako [mortum] v současné době pracuji na některých nových nahrávkách s velkým využitím nástroje Resonant Garden od FolkTek. Během několika měsíců by to mělo dosáhnout své finální podoby a vyjít jako kazeta. V pohybu je také můj techno projekt End-Tek. Pod názvem Hollow Kulture už nějakou dobu nahrávám několik seriózních skladeb. Vyjde to taky na kazetě, ale později v roce 2021.


Díky za pokec a tvůj čas.


Díky, letím k vám a vašim čtenářům. Podporujte hudbu, nikoli společnosti, které za ní stojí!

 


ENGLISH VERSION

 

Greetings George! Could you introduce your Human Vault project a bit for a start?


Sure. Thank you for having me for this interview. Greetings from Hungary!


Human Vault is a dark-electro outfit with a strong old-school approach. The act has been active since 1997. The main theme the project tries to convey is the trivial sense of human faulty at society as well as individual level.


You are from Hungary, but now you live in United States. Have you settled permanently or will return to Hungary later?


Everything is temporary in life therefore life itself also is non-constant. There is no such thing as permanently acting. What the future will bring I truly do not know, yet.


In addition to your music projects, you are also active as a leader of Exabyss Records. Please introduce this label.


Exabyss Records at first was simply established for publishing my musical releases. In time though it ended up releasing works from other projects as well. The focus was and is on putting out physical media such as cassettes and CDs. In the last decade people have left behind the idea of owning music in real form. More than 80 % of the actual audience is willing to pay monthly fees for streaming companies instead of supporting bands and musicians. There is no fan base anymore but subscribers and followers. In spite of the super active and fast internet, there is no connection between listener and musician any longer. Thus Exabyss Records is not really an active option anymore.


Do you participate in the running of the label yourself, or does someone else help you?


I have got help from others of course. With cover art designs and promotion, Lilith had been a great assistance 'till she left the already dead music market. Furthermore I could give a list of names of good fellas who helped the label in every way just possible but I just skip that part.


In addition to the label, there is also your Exabyss studio. Could you describe its premises and equipment?


https://www.echoes-zine.cz/files/editor/Victimer/hv2.jpgTo be honest, the studio is actually a medium sized room in my home with hardwares and wires everywhere. The list of equipment always changes in time due to selling out old units in order to get new ones. Presently I have a bunch of Korg stuff such as the entire volca series which I find pretty cool and useful. The Radias synth has been my all time favorite unit, of course it is still part of my gears. Besides some Behringers and Arturia units, I have a pile of guitar pedals and external effect processors. It would be unfair not to mention my DIY drone n noise generator collection. They have always filled an important role in my music production. Human Vault as well as my other sidekicks do not really rely on virtual DAW systems, to be more specific, we use basic digital sound environments for example Sony Soundforge Pro or Audacity. Cubase is the only pro level DAW we use for arrangement only.


Please introduce us to your other music projects. I know about Stone Wired, End-Tek and Mortum Exabyss. Are there another ones?


Stone Wired and Human Vault are my main projects. The darker aspect of existence with a heavy occult approach is the profile of Stone Wired while Human Vault brings more deeply crafted sound structures and emotional vibe. I also have my dark ambient outfit, [mortum] that focuses on slow and inconvenient sound carpets and drones. End-Tek is just a collection of Human Vault tracks that don't fit on any albums. They are techno oriented recordings with experimental ideas and industrial beats.


I have no other name for you than a workaholic... :)


It is a good name :)


When you go back to the beginning, which bands influenced you so much that you decided to take an active part in electronic music?


When I was 12 I got two Tangerine Dream records, Rubycon and the Alfa Centauri. I did not even understand what kind of music they were... interesting sound pads, never heard before sequences...I imminently knew that guitar music or standard radio pop music would lead me nowhere. Experimental electronics became my only and ever lasting focus in the music realm.


Given the number of projects, it is probably clear that you are not focused on only one direction, but you take electronic music as a wide range of possibilities to express...


As an experimental musician, my priority is always to find controversial ways of sounds before the actual themes I am to express via music. Sometimes it is a sinister, droning noise stream but other times it is just a simple beat based techno sequence. Dark electro industrial is a forgiving genre where you can either tolerate ambient sound flows or harsh, brutal rhythm cruelty.


I have Self-rust album at home for a review, which was released by Aliens production. How would you describe this album from the author's point of view?


An interesting album with a truly multilayered concept. Not really aggressive but still delivers hatred and agony. The human frustration behind the album is massive! Not an easy listening but definitely worth the try.


How long have you been cooperating with Aliens production?


Since the album "Self Rust". Before that I was just a customer of their releases.


Which music has appealed to you the most lately, which projects will you recommend?


I would definitely recommend the new Dive record. It is mindblowing. Even the otherwise crappy Suicide Commando did a decent remix there. The Mortal Geometry by Numb should be an all time classic and Lustmord's newest journey through the nuclear future, Trinity is such an amazing work. Also recently I have been digging the releases of dISHARMONY, they are pretty good.


What will be your next activity, what can we look forward to?


As Human Vault I do not really know the near future. That project needs some psychological breakdown before it starts moving. Right now it is dead. As [mortum] though I am currently working on some new recordings using heavily the Resonant Garden instrument by FolkTek. Within a few months it should reach its final shape as a cassette album. My techno project, End-Tek is on the move, too. Under the title, Hollow Kulture, I have been recording some serious tracks for a while now. It will be a tape release as well later on in 2021.


Thanks for the chat and your time.


Thanks fly to you and the readers.
Support music not the companies behind it!  DISKUZE K ROZHOVORU

Kontrolní kód
opište kontrolní kód

  NOVINKY VE ZKRATCE  /  další novinky