Transfer
 
  Přihlášení  

Echoes zine - recenze rockových a metalových alb

  ROZHOVORY

zpátky na seznam rozhovorů
Område

OmrådeMetal je pouze součástí, nikoli celkem

Ruadek25.10.2015
Z původně plánovaného rozhovoru o třech otázkách, které měly plnit pouze účel zajímavého zpestření recenze, se vylouplo obsáhlejší povídání. Pokud neznámá skupina tajemstvím zahalených členů vydá takové dílo, jakým Edari je, prostě to nemůže skončit u krátkého rozhovoru. A ačkoli i po uskutečnění rozhovoru netuším, kolik lidí Edari stvořilo, zásadní dvojice stojící za Område, Arsenic a Bargnatt, toho vyzradila mnoho zajímavého...

// ČESKÁ VERZE (English version below)

 

Řekněte nám něco o Vašem albu. Zní hodně barvitě, kolik nástrojů jste použili?

 

Arsenic: Ahoj Echoes, použili jsme spoustu stop pro každou píseň, přijde na to, některé písně mají víc jak 50 stop. Problém s tolika barvami je při mixování, když si musíte vybírat.

 

Bargnatt: Základ naší hudby nemá omezení, má všechny pocity. Děláme hudbu jako kresbu nebo film, u kterého lidi můžou zavřít oči a poslouchat hudbu. Myslím, že je možné poslouchat naši hudbu v různé náladě nebo s různými pocity, protože ve všech našich stopách je smutek, temnota i světlo.

 

Område se zdají být záhadným seskupením, skrýváte svojí identitu, zemi původu atd. Téměř vše, co víme, je pouze to, co slyšíme - spojení elektroniky a metalových vlivů. Proč to děláte právě takhle?

 

Arsenic: Všichni jsme v jiných skupinách (metalových) a nechceme být srovnáváni s našimi dalšími projekty, jak bychom přirozeně byli, ale ony jsou prostě rozdílné. Jediné, co mají společného a co můžete slyšet v Område, jsou metalové kořeny. Já jsem spíš zvyklý tvořit orchestrální party, proto jsem s Område chtěl jít jinudy a zkusit elektornické party (nebo spojovat elektorniku a orchestrální hudbu jako v “Mann Forelder”). Hledání perfektního zvuku pro stopu je těžké ale přitom tak zajímavé.

 

Bargnatt: Område je jiná skupina, protože je skutečne jedinečným cítěním Arsenica a mně. Metal je součástí naší hudby, ale ne celou kvintesencí naší hudby, naším skutečným hledáním byly pocity a procítění hudby samotné. Příkladem je moje kytara s postrockovým přístupem a občas noiseovým metalovým feelingem. Pokud jde o vokály, je to stejné, mix spousty vlivů – metalových, trip-hopových, Mikea Pattona, Ulver a mnoha jiných.

 

Område

 

Při poslouchání alba nemůžu jinak než uvažovat o budoucnosti. Je tohle "izolovaný" počin, nebo chcete tenhle koncept rozvinout i v budoucnu?

 

Arsenic: Když začínáme s novým albem, následujeme pouze svou představivost v danou chvíli; rádi si myslíme, že píseň může začít v jedné náladě a pokračovat v jiné, ale víme kam jdeme, bez obav.

 

Bargnatt: Jsme zrovna velmi vzrušení, protože pracujeme na novém materiálu a jiném přístupu, jiném pocitu, možná temnějším než bylo první album. Rozvíjíme naši hudbu, ale nemáme skutečnou vizi alba krom jednoty v naší kompozici. Konceptem Område je naše hudba.

 

Naplnilo albumv vaše očekávání? Omezovalo vás něco?

 

Arsenic: Ohlasy jsou úžasné. Je to velkou motivací pro druhé album, na kterém se pracuje. “Edari” muselo být temné, to byl hlavní smysl, nakonec je ale méně temné, než jsme čekali pravděpodobně díky momentální inspiraci. Myslím ale, že je to dobře, protože je pořád "poslouchatelné".

 

Bargnatt: Naše hudba je jiná a je skutečně úžasné sledovat některé skvělé recenze z celého světa a sdílet náš první klip. Jsme natešení na další krok Område, prototože jsme hrdí na naše poslední album a ještě víc na to nadcházející. Tvrdě na tom pracujeme.

 

Vzdělaný posluchač cítí ve vaší hudbě spoustu vlivů - Manes, God Is an Astronaut nebo Ulver, Gazpacho – všechny spojeny do vašeho jedinečného stylu. Vídíte se v budoucnu i ve stylech mezi Portishead nebo Massive Attack?

 

Arsenic: Asi vás překvapí, že tento druh hudby je pro nás novou zkušeností, jsme víc uvyklí metalu. Na začátku jsme nevěděli, kam jdeme, ale byli jsme si jistí tím, co se nám líbí a co chceme hrát – Ulver, Manes a God is an Astrounaut jsou pro nás skvělými odkazy. Je to naše první album, myslíme si, že se můžeme dál rozvíjet, ale chceme dále spojovat světlo a tmu.

 

Bargnatt: Je to opravdu důležité? Nevím, protože Område otevřelo dveře různorodosti a to je naše štěstí. Naše cesta není napsaná ani zastavená v čase. Všechny vlivy jsou dobré na to, abychom našli smysl a novou optiku naší hudby.

 

Vaše hudba je určena pro specifického posluchače, je to menšinový žánr. Ať už pocházíte z kterékoli země, je těžké k němu vaši hudbu dostat? Album zanechává dojem, že jste ho připravovali roky, každý detail je velmi propracovaný, ale na webu / internetu ji téměř nevidět….

 

Arsenic: Osobně si nemyslím, že je naše hudba těžká, některé písně jsou pro všechny, jako “Motsogn“, “Luxurious Agony”, “Friendly Herpes” a dokonce i  “Mann Forelder”, která může být i v epickém filmu. Proto mně velmi překvapilo, že kritikům přijde Edari tak zvláštní.

 

Bargnatt: Je to jinej přístup k hudbě, myslím, že naše album není lehký pro pravé metalisty, ale když jste otevření, je to snažší. Máme spostu reakcí a doufám, že všichni posluchači ho dokážou procítit / uchopit.

 

Område

 

Můžeme se těšit na živé vystoupení? Pokud ano, i nadále byste skrývali svou identitu, nebo byste se ukázali?

 

Arsenic: V časpisech najdete naše fotky, o to nejde :D. Živé vystoupení je skutečně otázka, chceme o tom přemýšlet po druhém nebo třetím albu. Asi je vám jasné, že bychom potřebovali spoustu hudebníků (saxofon, trubky atd.), dobré osvětlení; chceme to udělat - pokud dokážeme připravit skutečné představení a skutečnou vizuální show. Asi o tom budeme muset hodně přemýšlet.

 

Bargnatt: Živé vystoupení je pro nás opravdu důležité, rádi bychom vytvořili kolem naší hudby vizuální atmosféru. Pokud máme nějaký sen, je to hrát s klasickým orchestrem.

 

Děkujeme za rozhovor a pokud chcete našim čtenářům ještě něco sdělit, rádi si to přečteme.

 

Arsenic / Bargnatt : Díky za rozhovor, vždy o sobě rádi povíme více. Velmi brzy o nás zase uslyšíte, chystáme velké novinky, proto zůstaňta "naladěni". Uvidíme se s další deskou...

 

 

 // ENGLISH VERSION

 

Tell us something about the album. It sound very colourful, how many instruments did you use?

 

Arsenic : Hi Echoes, we used a lot of tracks for each song, it can depend, some songs had          more than 50 tracks; the problem with so much colour is the mixing part where you have to        make choices.

 

Bargnatt : The basis of our music have no limit, and take all the feeling. Make music like a draw or a movie when people close their eyes and listen our music. I think it’s possible to listen our music in different mood and feeling because in all our tracks you have sadness, darkness and light.

 

Område seem to be a mysterious band hiding their identity, country of origin etc. Almost all we know is what we hear, merging of electronics with metal influence. What’s the rationale behind this?

 

Arsenic : we are in other bands (metal) and we don't want any comparison with our other projects because naturally they will be compared but they are just different; the only common point is that you can hear in Område some Metal roots. I am more used to create orchestral parts, that's why I wanted to go somewhere else with Område and trying electronic parts (or merging electronic and orchestral like in “Mann Forelder”); searching the perfect sound for a track is so hard but so interesting.

 

Bargnatt : Område is a different band because it’s really unique feeling of Arsenic and I. Metal is a part of our music but not all the quintessence of our music, the feeling and the sentiment were our true research. My part of guitar were with post rock approach and sometimes noise metal feeling. For the vocals it’s the same, a mix of a lot of influence metal, trip hop, Mike Patton, Ulver and many other.

 

 

While listening to the album, I can’t help but think ahead. Is this an isolated album or do you want to develop its concept in the future?

 

Arsenic : when we start a new album we just follow our imagination of the moment; we like the idea that a song can start in a mood and continues in another; but we know where we go, don't worry.

 

Bargnatt : We are so exciting at this moment because we are working on new material and different approach, feeling but maybe darker than the first album. We develop our music but not a real vision of Album concept except a unicity in our composition. The concept of Område is our music.

 

Has the album met your expectations? Was there anything that limited your ideas?

 

Arsenic : The feedbacks are amazing. It is a great motivation for the second which is in the pipes.”Edari” had to be dark that was the main point; finally it is less dark than what we expected probably due to inspiration at that moment, but I think it's a good thing because it's still “listenable”.

 

Bargnatt : Our music is a kind different and it’s really amazing to see around the world some great review and share of our first clip. We are exciting for the next step of Område, because we are proud of our last album and more than for the next release. We’re working harder for this.

 

An educated listener can sense a lot of influences in your music - Manes, God Is an Astronaut, even Ulver, Gazpaco, all merged together into your own distinct style. Can you see yourself progressing even to styles such as those of the Portishead or Massive Attack?

 

Arsenic : you will be surprised if I tell you that this kind of music is the first experience for us, we are more used to metal; at the beginning, we didn't know where we will go but we are conviced of what we like and what we want to play, Ulver, Manes, God is an astronaut are perfect references for us. As it's our first album, I think we can progress but we want to continue to merge light and darkness.

 

Bargnatt : Is it really important?… I don t know because Område has opened a door of difference and it’s a great luck for us. Our way is not written and fixed at this moment. All influences are good to get sense and new optic of our music.

 

Your music is for a specific listener, it’s a minority genre. Whatever country you come from, is it difficult to get your music to him? The album leaves the impression of being prepared for years, with every detailed worked through, but it is almost invisible on the net…

 

Arsenic : personaly, I don't think our music is hard listening, they are some songs that can be heard by anyone like “Motsogn“, “Luxurious Agony”, “Friendly Herpes” and even “Mann Forelder” which can be in a epic movie; that's why I was very surprised of the critics finding Edari so strange.

 

Bargnatt : It’s a different approach of music, I think it’s not easy to listen our album for a pure metalhead, but if you are open it’s easier. We have a lot of references and I hope, all the listeners can find an echo in themself.

 

Område

 

Can we look forward to a live performance? If so, would it allow you to keep hiding your identity, or would you “come out”?

 

Arsenic : there are still some photos of us on magazines so that's not the point :)

 

A live performance is a true question; we want to think about that after the 2ndor 3rd album; you understand that we would need a lot of musicians (sax, trumpets, etc...), good lights; we want to do it if we can give a true performance and a visual show. We will probably have to think of it a lot.

 

Bargnatt : The live for us it’s really important, we would like create a visual atmosphere around our music. If I have a dream it will be play with a classical orchestra.

 

Thank you very much for the interview and if there is anything else you would like to share with our readers, we would be grateful to read it.

 

Thank you very much for the interview and if there is anything else you would like to share with our readers, we would be grateful to read it.

 

Arsenic/Bargnatt : Thanks for the interview, it's always a pleasure to tell a little more about us.

 

You will hear about us very soon with great news so stay tuned and See you on the next album...

 

--..--

 

   DISKUZE K ROZHOVORU

Kontrolní kód
opište kontrolní kód

  NOVINKY VE ZKRATCE  /  další novinky