Transfer
 
  Přihlášení  

Echoes zine - recenze rockových a metalových alb

  ROZHOVORY

zpátky na seznam rozhovorů
Khors

KhorsVšichni se rodíme jako pohané

Garmfrost2.8.2015
My na "západě" si možná myslíme, že se veškerý kulturní život na Ukrajině zastavil, ale vše je evidentně jinak a důkazem jsou i skvělé nahrávky, co se z tamních luhů a hájů hrnou. Novinka skvostných Khors je víc než výborná a tak jsme využili možnosti vyzpovídat tyto melancholické pohany s duší vlastenců. Hajlovat se ovšem nebude. Vlastenectví Khors je o lásce k vlasti, ne o nadřaženosti a nenávisti.

Zdravím vás, pánové. Jaký má pro vás význam pohanství a potažmo bůh slunce Khors? Žijete podle starých zvyklostí nebo je to pro vás pouze symbol svobodného života?

 

Lze si snadno povšimnout rostoucího zájmu o pohanskou víru a rituály. Takzvané Ukrajinské pohanství v širokém slova smyslu znamená komplex vír, které existovaly na Ukrajině v jejich evolučním vývoji. Všichni se rodíme jako pohané a teprve potom, během života, do sebe vložíme náboženské, ideologické a jiné obyčeje. Jsme moderní lidé, ale pohanské tradice setrvávají v naší hudbě, v našem životě. Člověk se rodí svobodný, ale zda se cítí svobodný – to je otázka pro každého z nás. Khors je bůh Slunce, jeden ze tří hlavních slunečních bohů. Název naší kapely se neobjevil jen tak. Jednoduše řečeno máme dobrého Ochránce.

 

Zajímalo by mne, z jakých zdrojů případně čerpáte při studiích slovanského náboženství? Není snadné se něčeho dopídit bez ovlivnění dobovou politikou či národním obrozením.

 

Souhlasím s tím, že v současnosti není snadné nalézt zdroje bez nutnosti být k některým momentům kritický. Dříve jsme četli spoustu literatury, včetně „The Book of Veles“, „The Book of the Universe“, „The Birth of the Universe“, „Dove Book“ a spoustu jiných.

 

Khors2

 

Jak se podle vás pojí pohanství a vlastenectví, kterého je vaše tvorba plná?

 

Vlastenectví se jeví v první řadě jako pocit lásky k vlasti, k tradicím, jde o přesvědčení a ochotu bránit ji v případě jakékoliv agrese. Pohanství je systém, který kombinuje všechny tradiční znalosti našich předků, které se přirozeně postupem času vyvíjí a pronikají všechny sféry společnosti. Hledání podobností a rozdílů – to je soukromá záležitost.

 

Má album nějaký koncept nebo je vše na bázi metafor a poetického přístupu?

 

Je tu určitý koncept našeho nového alba. Jeho základem je způsob života historických postav, jako byl Ivan Bohun.

 

Existuje nyní na Ukrajině vůbec nějaký veřejný / kulturní život? Z médií mi připadne, že je vaše zem totálně rozvrácená a přitom vychází tolika ukrajinským kapelám nová alba.

 

I přes těžké časy na Ukrajině není země poznamenána. Lidé se stali více aktivní ve své práci, tvrdě se snaží dělat své věci v hi-kvalitě, na něž můžeme být potom všichni hrdí. A to platí nejen pro hudební úspěchy. Každý den se objevují noví talenti připraveni dokázat, že je naše země silná a zručná.

 

„Night Falls Onto the Front of Ours“ má výborný zvukový kabátek. Kde jste si ho pořídili a kdo seděl ve zvukové režii?

 

Kytary a basa byly nahrány v mém domácím studiu. Zpěvy byly zaznamenány v Iron Still Studio v Kyjevě a bicí byly nahrávány ve Phantom Records v Kyjevě u Shaddara z Blackling Recording, který byl pak zodpovědný za míchání a mastering.

 

 

Undergroundu vládne renesance vinylu a analogového nahrávání. Vítáte tento trend nebo je vám to jedno?

 

Samozřejmě vítáme tento druh nesmrtelného formátu. V současnosti máme vydána na tomhle formátu čtyři alba. Osobně si myslím, že jde pro posluchače o jiný druh kvality zvuku, více živého a zajímavého.

 

Vaše alba vám vydávají Candlelight Records, ale zároveň jsem zaregistroval, že jste před časem podepsali kontrakt se Svarga Records. V čem spočívá spolupráce s oběma labely?

 

Svarga Music jsou zodpovědní pouze za reedice našich předchozích alb, která byla vydána před naším podpisem s Candlelight Records.

 

Virtuálním světem probleskla zpráva, že na „Night Falls Onto the Front Ours“ hostuje Eisenslav z Kroda, ale tohle jsi mi nepotvrdil. Je někdo jiný, kdo přispěl na novinku svým umem?

 

Co se týče Eisenslavova objevení se na naší nové desce, není to nic víc než fáma. Mary Wind přinesl na novém albu část svých vizí na klávesách a myslím si, že naši hudební látku může osvěžit nový hudebník. A tomu se nebráníme.

 

Všichni fungujete i v jiných seskupeních, dá se vše skloubit nebo musíte občas dát přednost jednomu před druhým? Jak si stojí ve vašich prioritách Khors?

 

Každý z nás má buď boční projekt (nebo i více než jeden) nebo je zapojen do jiné kapely. Kapely, ve kterých můžeme vyjádřit své pocity. Avšak Khors nás spojuje nejen hudebně, takže doufejme, že to je hlavní priorita pro všechny z nás.

 

Sledujete blackmetalovou scénu nebo jste rezignovali na nové interprety a posloucháte jen ty staré osvědčené? Případně jací jsou vaši hrdinové?

 

Nesleduji nové umělce, ale preferuju klasický black metal. Ale někdy se během společných vystoupení na koncertech nebo festivalech objeví něco nového a zajímavého a přiznávám, že to pak přidávám do svého playlistu. Marduk, Venom, Mayhem, Darkthrone, Immortal, Emperor… můj seznam je dlouhý. Rovněž mám rád mnoho dalších metalových stylů.

 

Co nyní plánujete? Vyrazíte podpořit novinku hraním nebo si dáte odpočinek?

 

Naše tour jsou přímo závislé na pozvání. Vždy jsme šťastní, že hrajeme, cestujeme a přinášíme naši muziku novým posluchačům. Takže je snad příliš brzo hovořit o relaxaci :)

 

Děkuji za váš čas. Poslední slova jsou vaše.

 

Děkujeme vám za váš zájem. Chtěl bych vám popřát klidné nebe nad vašimi hlavami a spoustu spokojenosti. Očekávejte od nás nový, silný materiál.

 

 

//English version//

 

Greetings, gentlemen. How much important is a paganism and thus god of the sun Khors for you? Are you living according to old habits, or it is just a symbol of something like a “free life” for you?

 

There’s currently increasing of interest to Pagan beliefs and rituals we can remark. So called Ukrainian Paganism in a broad sense means a complex of beliefs that existed on Ukraine lands in their evolutionary development. We are all born pagans and only then, during our lifetime, we “impose” on ourselves religious, ideological and other guises. We are modern people but Pagan traditions remained with us in our music, in our life. A man is born free but if he feels himself free – that’s the question for each of us.

Khors is the God of the Sun, one of the three main solar gods. The name of our band appeared not just like that. Easier to say we have a good Protector.

I wonder what sources you use by studying of Slavic religion. It is not ease to find something without affecting contemporary politics and nationalist revival.

 

I agree that it’s not easy to find the sources that are free of any critical moments now. Earlier we have read a lot of literature including “The Book of Veles”, “Faith of our Ancestors”, “The Birth of the Universe”, “Dove Book” and many others.

 

What is according to you an intersection between paganism and patriotism, which is your music full of.

 

Patriotism appeared first of all as the feeling of love for the motherland, for the traditions, beliefs and the willingness to defend it in case of any aggression. Paganism is a system that combining all traditional knowledge of our ancestors that naturally develops with the passage of time penetrating all the spheres of society. Search for similarities and differences - a private matter.  

 

khors3

 

Is your new album a conceptual one, or is it based on single metaphors and something like a poetic approach?

 

There’s definite concept of our new album. On its basis there lies life way of such historical figure like Ivan Bohun.

 

Is there nowadays a public / cultural life in Ukraine? I get the impression from media, that your country is totally disrupted, while many Ukrainian bands release many new albums...

 

Despite the difficult times in Ukraine the country doesn’t marking time. People became more active with their work, trying their hard to do the things of hi-quality of which we can be proud of that. And it goes not only about musical achievements. Every day there are new talents ready to prove that our country is strong and skillful.       

 

“Night Falls Onto the Front of Yours” has a great sound. Where did you record it and who was the sound director?

 

Guitars and bass were recorder at my home studio. Vocals were recorded at Iron Still Studio in Kharkiv and drums were recorded at Phantom Records in Kyiv by Shaddar from Blackling Recordings who was responsible for mixing and mastering then. 

 

There is a renaissance of vinyl format and analog recording these days in underground scene. Do you welcome this trend in music, or you don’t care that?

 

Of course we welcome this kind of immortal format. We have 4 albums of ours issued on vinyl for the moment. I personally think this is another kind of sound quality for listeners, more lively and interesting.

 

Your albums are released by Candlelight Records but I noticed some time ago, that you’ve signed a contract with Svarga Records. What is a cooperation with both labels about?

 

Svarga Music is only responsible for re-issues of our previous albums that were released before our signing with Candlelight Records.

 

Virtual word flashed a rumor that Eisenslav of Kroda hosted on “Night Falls Onto the Front of Yours”, but you didn’t confirmed this. Is there anybody else, who has contributed to your new record?

 

As for appearance of Eisenslav on our new record that’s really nothing more than rumors.

Mary Wind has brought a part of her visions in the new album with the keyboards and I think that a new musician can refresh the music stuff. And we’re not going to stop there.   

 

All of you play in other bands - is it easy to combine everything, or sometimes you have to give a priority to one over the other? What priority for you is Khors just now?

 

Each of us either have a side project (or even more than one) or involved in other band. The bands in which we can express our feelings. But Khors unites us not only with the music so hopefully it is the first priority for all of us.

 

 

Are you watching a current black metal scene, or have you resigned yourself to search new artists and listened only the old best ones? Alternatively which of them are your favoriteones?

 

I'm not looking for new artists but prefer classic black metal. But sometimes during joint appearances on gigs or festivals I admit something new and interesting for me thus adding to my playlist.

Marduk, Venom, Mayhem, Darkthrone, Immortal, Emperor… I can list it for a long time. I also prefer many other styles of metal.

 

What do you plan now? Are you going to support new record by touring or going to relax?

 

Our tours are directly depend on invitations. We are always happy to play, travel and bring our music to new listeners. So it’s perhaps too early to speak about relax :)

 

Thank you for your time. Last words are yours...

 

Thank you for your interest. I would like to wish you all a peaceful sky over your heads and tons of luck. Wait for a new, powerful stuff from us.

 

   DISKUZE K ROZHOVORU

Kontrolní kód
opište kontrolní kód

  NOVINKY VE ZKRATCE  /  další novinky