Transfer
 
  Přihlášení  

Echoes zine - recenze rockových a metalových alb

  ROZHOVORY

zpátky na seznam rozhovorů
Estas Tonne

Estas TonneNejsme zde, abychom byli dokonalí

Jirka D.27.1.2014
Vynikající kytarista, tak trochu záhadný člověk a především ten, kdo hudbu netvoří, ale kdo hudbou žije. Estas Tonne je ztělesněním přirozenosti, opravdovosti a hudby, která jde přímo ze srdce a z duše. Jako trubadúr objíždí svět, hraje lidem, promlouvá k nim se svou kytarou, sám zůstává skromný a tichý a při domlouvání rozhovoru si s lehkou dávkou humoru vymínil, že na otázky "odkud pochází" a "jak dlouho hraje" odpovídat nebude. Hraje opravdu dlouho a doma je po celém světě.

Přemýšlím nad první otázkou, ale zatím mě napadá jen to, že bych měl poděkovat za skvělou hudbu, kterou tvoříš. Jak ses dostal k tomu, že budeš k lidem promlouvat skrze kytaru?

 

Díky za vřelé uvítání. První impuls k hraní byl celkem úsměvný. Cítil jsem se při tom jako dítě, které si hraje s hračkou, které prozkoumává okolí domu a leze po stromech. Hudbu vlastně neskládám, já skrze ni žiju. Je to jako takový proud. A pokud některé ze skladeb "jsou tvořeny", pak proto, že žijeme v takovém světě, v němž se "nápad" na nějakém místě sám zhmotňuje.

 

Jsi označován jako trubadúr dnešní moderní doby. Historicky patří trubadúři do vrcholného středověku, například Francie - Okcitánie. Jsi nějakým způsobem ovlivněný touto dobou, cítíš se jako jakýsi posel starých časů? Máš nějaký vztah k vrcholnému středověku?

 

Zažil jsem spoustu "misí", ale teď se zdá, že se ztrácí mnohem rychleji, takže zůstává pouze prostor samotné BYTÍ. Můžeme se ale inspirovat ze "starých" časů, i když žijeme v úplně jiné době, kde místo gladiátorů máme fotbalisty, zájezdní hospody byly nahrazeny hotely snů, a kde místo draků veškeré jednání ovládá naše duševní nerovnováha.

 

Jakým způsobem probíhají Tvoje koncerty? Máš raději blízký kontakt s lidmi třeba na ulici nebo naopak vyhledáváš větší podia a festivaly?

 

Být blízko k lidem je zcela zásadní, protože společně vytváříme takový zvláštní prostor, a být za barikádami a bodyguardy je jednodušší, takže žádné jednoznačné pravidlo neexistuje. Občas je skvělé být v blízkosti lidí, občas jeho úžasné být uprostřed tiché přírody a občas uprostřed velmi přeplněné ulice :)

 

Estas Tonne

 

Při pohledu do očí lidí, co poslouchají Tvůj koncert, mě napadá jediné – oni se k Tobě chodí modlit. Máš i Ty podobný pocit? Co pro Tebe samotného znamená hudba?

 

Není moje úloha, abych popsal nebo přiblížil to, co každý z nich prožívá, já pro ně jen vytvářím ten správný prostor. Ale ze všeho nejvíc se snažím udržet ten prostor v sobě samém, sleduji všechny, kteří přichází a odchází ... a o prázdné mysli není nutné hovořit ... protože nejsou žádná slova, která by to popsala ...

 

Technika Tvojí hry na kytaru v sobě zahrnuje několik vlivů, například flamenco, cikánský folklór, klasickou či latinskoamerickou hudbu... Jakým způsobem jsi dospěl k této kombinaci? Ovlivnily Tě nějakým způsobem i Tvoje vlastní životní události?

 

Po dlouhé době se z mé hudby, ve smyslu jejího živého hraní a jak jsi popsal ty vlivy, stalo jen to, co vzejde pouze ze strun ... občas to trvalo měsíce, než jsem došel k nějakému jasnému "výrazu", občas několik let ... občas se to zrodilo naráz. Mám velký respekt ke všem tradičním formám, ale nevím, jak se s nimi vyrovnat... každý okamžik je naprosto jedinečný a možná už právě zítra přidáme některá další jména, záleží na tom nějak? Pokud cítíme své vlastní srdce, pokud prožíváme uvolnění vnitřního napětí, pokud nás hudba přiměje k úsměvu, a nebo i k pláči, záleží na tom, jaký styl hudby se hraje a jakým termínem ji označujeme?

 

Jistý vývoj je znát i u Tvých alb, od kratších skladeb ses posunul k dlouhým, meditačně založeným kompozicím. Jakým způsobem vznikají takto dlouhé skladby?

 

Radši se zeptej jich ... mají svoji vlastní osobnost a svůj vlastní život, přesto jsou součástí celku ... stejně jako každý z nás ... takže to, co bylo dříve "krátké", vyrostlo a stalo se něčím větším ... takže co? Je to přirozené :)

 

Možná bych měl doplnit, že dlouhá skladba znamená skoro hodina kytarového hraní. Jak jsi došel k takto dlouhým kompozicím?

 

Jediný důvod je asi ten, že běžné CD je 80 minut dlouhé a protože jedno CD prostě umožňuje právě takovou délku :) Samozřejmě zde je DVD a další možnosti, ale to už by byl jiný druh produkce celkově.

 

David ‘s song. To je skladba, kterou mám jednak velice rád a potom ji obsahuje skoro každé Tvoje album. Co pro Tebe tato skladba znamená? A kdo je to David?

 

Vždycky vejdu do studia a hraju prostě to, co cítím a ono to nějak funguje. A toto je prostě jen "dítě", které se trochu změnilo a já bych rád, aby nám vyprávělo svůj příběh, to, jak se cítí právě teď. Sami si vybíráme obsah těch příběhů. Byl jednou jeden muž, který byl skoro jako můj bratr. V té době jsem si stěží vydělával na živobytí, ale nešel jsem a nenašel si nějakou práci, abych se uživil, ale i nadále jsem objevoval svět ulice, stejně jako ten vnitřní. A David byl ten anděl, se kterým se potkáváme celý ten čas ... každý z nás ... když následujeme hlas svého srdce ...

 

 

 

Tvoje nahrávky jsou digitálně vydané a k prodeji na Bandcampu, ale nikde jsem nedohledal fyzické vydání. Vyšly někdy na CDčku nebo gramodesce a pokud ne, proč?

 

Alba jsou k dispozici na iTunes a stejně tak u všech hlavních digitálních distributorů. Věřím v dávání a sdílení, umožňuje to jednodušší pohyb energie. A digitální distribuce umožňuje jednoduché sdílení a konkrétně ten Bandcamp je na tom založen: "dej to, co můžeš / cítíš, vezmi si to, co potřebuješ / cítíš".

 

Pokud jde o fyzická CD, tak ta jsou k dispozici pouze na živých koncertech, jinak si totiž neumím představit, že bych se vedle chlapíka s kytarou stal ještě pošťákem (i když by asi bylo fajn být jedním z nich). Není prostě možné posílat kopie CD na tolik lidí. V dnešním světě to funguje tak, že vše, co vidíte na pultech hudebních obchodů, jsou buď "známá" jména nebo ta, kterým se dostane podpory velkých vydavatelských firem. Já kráčím po své cestě pomalu ... krok za krokem ... a když jednoho dne dojde na vinyl, bude to jen další dárek lidem.

 

Naprosto nádherný je i zvuk Tvých desek. Je pro Tebe přirozený a softwarově nepoškozený zvuk důležitý?

 

Není nic silnějšího než zkušenost skutečně ŽIVÉHO hudebního příběhu ... takže pokud něco bylo sdíleno na webu, je to jen pro ty, kteří milují pravou podstatu ... nejsme zde, abychom byli dokonalí ... :)

 

Máš v plánu v budoucnu svoje nahrávky obohatit i o další nástroje, například perkuse, nebo nějaké jiné dobové nástroje, které by posunuly Tvůj výraz zase někam jinam?

 

The Riga Recording Sessions v Lotyšsku v létě roku 2013 bylo právě něco takového - mezinárodní spolupráce mnoha umělců: zpěvačka z Izraele, duo bubeníků z Moskvy, izraelský hráč na elektrickou kytaru, básníci z Anglie a Ruska, hráč na Jew´s harp (brumle) z Indie, stejně jako anděl z Brazílie. V současné době jsem přidal nějaké další skvělé hudebníky. S ohledem na to, že to celé připravuju sám, nějakou dobu to trvá, ale jsem za takové zkušenosti rád. Takže buďme trpěliví a sledujme, jak se tyto sny stávají skutečností! Díky za ně!

 

Díky ti za Tvůj čas a do budoucna přeji vše dobré!

 

O tom právě všichni sníme :) Díky za vše!

 

 

 

/// ENGLISH VERSION ///

 

I´m just thinking about first question and the only one is, that I have to say thank you for great music, you compose. What was the first impulse for you to make decision that you will be talking to another people through guitar?

 

Thanks for the warm welcoming. The first impulse has been fun. I felt as a child playing a nice toy, exploring the back yard or climbing a tree. I don’t compose music. I live it. It’s a flow. And if some of the “compositions are formed”, then because we are in such a world in which an “idea” at some point materializes itself.

 

You’re marked as troubadour of today’s modern age. Historically the troubadours belong to High Middle Ages, such as France – Okcitania. Are you influenced any way by this time, do you feel like messenger of old days? Do you have any relation to High Middle Age?

 

I’ve experienced lots of “missions”, yet they seem to dissolve much faster now, leaving a space only for BEING. We can be inspired by the “old” times, though we live in a totally different dimension where instead of the gladiators we have football players, travel Inns have been transformed into fancy hotels and instead of dragons our emotional imbalances rule all our actions.

 

And how about your concerts? Do you prefer closer contact with people for example on the street or do you prefer larger venues and festivals?

 

Being close to people is essential as we are creating such spaces together, its easier to be behind the barricades and bodyguards, though there is no rule…at times it is great to be near to people, at times its wonderful to be in the sole space of a silent nature and at times in the middle of a very crowded street :)

 

Looking into the eyes of people who listen your concert, I can think of only one thing - they are praying. Do you also have the same feeling? What means music for you?

 

I’m not there to figure out what each one is experiencing, yet to hold space for them, but most of all holding that space within my own being, watching all that comes and goes…and the empty mind is not necessary to speak about…as there are no words to describe it...

 

Your guitar technique consists of many influences such as flamenco, gypsy folklore, classical or Latin music... How did you come to this combination? Did you influence in some way even your own powerful life experiences?

 

After a long time out from music, in the sense of performing it LIVE, all you described above just poured out of the strings…at times it took months to get to the “expression”, at times years…at times it would happen in an instant… I have full respect for all traditional forms but I don’t know how to be aligned with any of them…this moment is unique and maybe tomorrow we will add some other names, does that matter? If we can feel our heart, if we experience the release of tension, if a smile paid us a visit or a tear, does it matter what style of music has been played and what term it has got?

 

Some progress is known in you albums, you moved from shorter songs to long ones, meditative based compositions. How do you arise so long songs?

 

You better ask them… they have a personality and a life of its own, yet they are part of the whole... just like all of us … so what has been “short” grew up and became something bigger…so what? It’s natural :)

 

Maybe I should add that the long song is almost an hour of guitar beauty. How did you come to long songs?

 

The only reason why I let this CD be 80 minutes long is because that’s the allowance of a single CD today :) Of course we have the DVD and other options but that’s another kind of production.

 

David’s song. It is a song I like very much and then almost every album includes it. What does this song mean for you? And who is David?

 

I enter the studio, play what it feels in the moment and go. And it is a “baby” that has changed a bit, I would like to let us tell its story as it feels now. We choose what stories to feed. Once there was a man who become like a brother to me. In that moment I barely could make any living but didn’t go to get a job to suit my needs, yet continued to explore the street world, as well as an inner one. And David has been that angel that we are meeting all the time... each of us…When we follow the heart’s calling…

 

Your records are digitally released and sold on Bandcamp, but I nowhere found physical editions. Were your records issued on CD or vinyl and if not, why?

 

The CDs are available on iTunes as well and in all the major digital distributors, I believe in giving and sharing, we thus allow the energy to move nicer. The digital way is easier to share and on Bandcamp it’s a donation concept: “give what you can/feel, take what you need/feel…”.

 

As for physical CDs, they are available at the live concerts, otherwise imagine that I would be also a postman not just a guitar guy (though it's fine to be either of them). It’s impossible to send copies of the CDs to so many people. In today's world, all you see on the shelves of the music stores are either “known” acts or those that get lots of big companies's support. I walk my walk slowly…step after step… And if one day we will come up with a vinyl, it would be another gift to the people.

 

Very beautiful is also sound of your records. Is the natural and software non-damage sound important for you?

 

There is nothing more powerful than the experience of a sound journey LIVE…so if something has been shared on the web, it is just for those that love the essence of it, just a fragment, we are not here to be perfect…:)

 

Do you plane to add any other instruments to your next albums? For example percussions, or any historical instruments, which would shift your face somewhere else?

 

The Riga Recording Sessions in Latvia in the summer of 2013 has been exactly this - an international co-creation of many artists: a singer from Israel, a percussion duo from Moscow, an Israeli electric guitar player, poets from England and Russia, a Jew§´s harpist from India, as well as an angel from Brazil. Currently I have been adding some other wonderful musicians. As I do it alone in the moment, it does take time and I also love other experiences. So let's be patient and see how those dreams come true! Thanks for being!

 

Dear Estas, it is all for today. Thank you for your time and I wish all the best to the future!

 

We are dreaming of this future now :) Thanks for being!  DISKUZE K ROZHOVORU

Kontrolní kód
opište kontrolní kód

Eva / 5.11.18 9:43odpovědět

myslíte, že se lze toto naučit? podezřívám ho z kontaktů s vyššími místy :-) Je to fascinující, úchvatné a nádherné. Uf.

Ljuba Vitkovská / 30.12.15 18:24odpovědět

Hraje neuvěřitelně! A má to duše..... a je to rus......... jméno - Stanislav. Věřím že milovníky hudby nejsou rusofoby ....... a nezklamalo Vás to....... https://www.youtube.com/watch?v=jnP-GZ1MIi8

Nena / 11.2.14 9:36odpovědět

Nice !!! Very nice !!!! :D:D

Ruadek / 27.1.14 22:01odpovědět

Velmi příjemný rozhovor s člověkem, který to má v hlavě srovnané víc, než většina populace této planety. Díky Estasi za zodpovězení některých mých otázek, potěšilo. :-)

  NOVINKY VE ZKRATCE  /  další novinky